Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży oraz realizację zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego jak i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego w domenie  onlybestminers.com przez firmę Engage Mark s.r.o.

 

Definicje

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;
Dostawca – przedsiębiorca wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów dla Klientów;
Dowód zakupu / dowód zawarcia transakcji – faktura VAT;
Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego;
Koszyk – zawiera listę Towarów wybranych przez Klienta;
Newsletter – usługa świadczona droga elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem Internetowym;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem sklep.onlybestminers.pl
Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;
Sklep Internetowy (dalej: „Sklep”) – Sklep internetowy działający w domenie sklep.onlybestminers.pl
Sprzedawca – Engage Mark s.r.o. Zahrebska 562/41, 12 000 Praha 2, Czechy,  VAT Number CZ06422985

Strona Internetowa Sklepu – strona, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;
Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie;
Umowa sprzedaży – (dalej: „Umowa”) umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U  2014r., poz. 827);
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204);
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym;

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

– Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).
– Do korzystania ze Sklepu oraz zamawiania Towarów niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej.
– Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.
– Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

– Każde zamówienie złożone na stronie sklep.onlybestminers.com , automatycznie wiąże się z zapoznaniem kupującego z regulaminem sklepu a kupujący jest świadomy zasad korzystania ze Sklepu Internetowego oraz obowiazujących go zasad zakupu towaru.
– Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Zawarcie umowy i dostawa towaru

– Na sklep.onlybestminers.com umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
– Dokonywanie Zamówień jest możliwe 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
– Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji jak również po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym do składania Zamówień.
– Rejestracja pozwala na założenie indywidualnego Konta Klienta dzięki czemu Klient może dokonywać Zamówień w krótszym czasie z pominięciem niektórych czynności.
– Kliknięcie przez Klienta przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na produkty znajdujące się w Koszyku. Złożenie Zamówienia potwierdzane jest drogą mailową na adres mailowy podany przez Klienta bezpośrednio po wysłaniu Zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Towar znajdujący się na Zamówieniu wysłany zostanie po opłaceniu przez Klienta pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
– Standardowy Czas realizacji Zamówienia wynosi 14 Dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta, czas ten może ulec wydłużeniu.
– Sprzedawca informuje Klienta gdy w Sklepie brakuje zamówionego Towaru lub nie da się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia bądź zrezygnować z zamówionego Towaru lub części Zamówienia.
– Sprzedawca ma prawo odmówić potwierdzenia złożenia Zamówienia lub odstąpić od realizacji Zamówienia w przypadku gdy formularz Zamówienia został wypełniony bez podania istotnych elementów takich jak adres do wysyłki, dane Klienta. Sprzedawca informuje Klienta o odmowie lub odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia.
– Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

– ENGAGE MARK s.r.o “oświadcza” iż może w odstąpić od zrealizowania przedmiotu zamówienia opłaconego na stronie sklep.onlybestminers.com na co “zamawiający” oświadcza, iż wyraża zgodę, w szczególności ENGAGE MARK s.r.o odstąpi od wykonania zamówienia, jeśli powstanie długotrwała przyczyna uniemożliwiająca wykonanie zamówienia która stoi po stronie niezależnej od woli ENGAGE MARK s.r.o. w tym, jeśli producent faktyczny nie wytworzy UNITU do sprzedaży (wina producenta).

-zamawiający w pełni akceptuje wypowiedzenie umowy ze strony ENGAGE MARK s.r.o poprzez fakt zwrotu w całości kwoty na konto rachunek bankowy zamawiającego (konto rachunek bankowy przelewu z którego wykonawca otrzymał zapłatę od zamawiającego) nawet bez uprzedniego poinformowania ze strony ENGAGE MARK s.r.o o fakcie i woli rozwiązania umowy.

– w przypadku odstąpienia w całości od zrealizowania przedmiotu umowy przez ENGAGE MARK s.r.o wykonawca zwróci zlecającemu 100 % kwoty faktycznie otrzymanej w związku z zamówieniem na konto wskazane w treści niniejszej umowy w terminie do 30 dni roboczych.

– zamawiający oświadcza iż po zakupie urządzenia, wykonanie przedmiotu umowy typu ,,pre-order ” może odstąpić tylko i wyłącznie zgłaszając taka wole do ENGAGE MARK s.r.o pisemnie oraz tylko i wyłącznie z uzasadnionej przyczyny z wyprzedzeniem co najmniej do 7 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę.

-Rezygnacją z przedmiotu zamówienia zakupionego na sklep.onlybestminers.com przez zamawiającego obwarowana jest koniecznością potrącenia mu 20 % (dwudziestu procent) z kwoty przekazanej  dla wykonawcy jako koszt wypowiedzenia umowy ENGAGE MARK s.r.o przez zamawiającego, co oznacza, iż zamawiający otrzyma zwrot wyłącznie 80 (osiemdziesięciu procent) przekazanych środków dla ENGAGE MARK s.r.o, zamawiający oświadcza iż akceptuje taki rygor kary umownej. Ponadto wykonawca będzie dochodził na drodze prawnej wszystkich kosztów przygotowania zamówienia od zlecającego na drodze prawnej.

Ceny i koszty wysyłki

– Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Podane ceny zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
– Koszty wysyłki opłaca kupujący.

 

Płatności

– Możliwe są następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl). W przypadku każdego Zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
– W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez Sprzedawcę Zamówienia.
– Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną.
– Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 

Dostawa

– Wyboru sposobu doręczenia dokonuje Klient spośród sposobów zaoferowanych przez Sprzedającego.
– Czas doręczenia Zamówienia poza granicę Polski zależy od kraju dostawy.
– Koszt dostawy ponosi Klient.
– W przypadku gdy Klient wybierze opcję otrzymania faktury VAT, wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zakupu/zawarcia transakcji (faktura VAT).
– Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej (e-mail) znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów OnlyBestMiners

-Ze względu na specyfikę sprzedawanych urządzeń nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy podczas kupowania koparek kryptowalut. Kupując ten przedmiot Kupujący jest świadomy oraz potwierdza, że został poinformowany o tym, że zgodnie z Artykułem 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, po odebraniu sprawnego urządzenia traci prawo do odstąpienia od umowy

 

Reklamacje dotyczące Towarów

– Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.
– Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.
– W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
– Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
– Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
– Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.
– Reklamacje należy kierować na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: (kontakt@onlybestminers.pl).
– Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
– Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
– Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi.
– W niektórych przypadkach Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji, oraz miejsca, w którym produkty były przetrzymywane w celu weryfikacji prawidłowej konfiguracji maszyn przez klienta.
– Reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, spalenie;
– Srebrne elementy znajdujące się w Produktach przy długotrwałym, częstym użytkowaniu mogą ulec zużyciu lub zniszczeniu, co nie podlega reklamacji. Częste narażenie srebrnych elementów na działanie perfum, balsamów i innych substancji nienaturalnego pochodzenia może przyspieszać proces zużycia Produktów.
– Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .
– Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

– Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowaniu Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
– Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.
– Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.

 

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

– Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad.
– W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem sklep.onlybestminers.com Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
– Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

 

Newsletter

– Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną („newsletter”).
– Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.
– W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta lub też niezależnie od rejestracji. Wyrażenie powyższej zgody przez Klienta jest dobrowolne.
– Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych Klientów

– Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
– Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w żadnym przypadku sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.
– Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcy, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.
– Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego sklep.onlybestminers.com

 

 

Ochrona praw autorskich

– Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego sklep.onlybestminers.com są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
– Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
– Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
– Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

– Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych

– Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści) 

– Wszystkie zamieszczone materiały na stronach onlybestminers.com są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie firmie OnlyBestMiners. Materiały pojawiające się w grafikach Google także są prawami autorskimi strony onlybestminers.com.

– Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia OnlyBestMiners

– Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

– Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

– Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

– Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Postanowienia przejściowe i końcowe

– Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego.
– W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
– Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.
– Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować w wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi zmianami.
– Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.
– W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.
– Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
– W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
– Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.
– W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących.
– Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
– nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
– nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
– wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
– przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
– nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

 

Kontakt

Z naszym serwisem skontaktują się Państwo w sposób następujący:

e-mail: shop@onlybestminers.com

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com